A KORMÁNY 1066/1999. (VI.11.) HATÁROZATA
AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMATIKA KOORDINÁCIÓJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRŐL

 

A Kormány az államigazgatási informatika koordinációjának, ezen belül az Informatikai Tárcaközi Bizottság működésének továbbfejlesztése érdekében a következő határozatot hozta:

1. E határozat alkalmazásában

a) az államigazgatási informatika az államigazgatási szervek működését és az államigazgatási feladatok ellátását támogató információs rendszerek létrehozásához és működtetéséhez szükséges információtechnológiai és távközlési szervezeti, erőforrás- és eszközrendszert jelenti;
b) a kormányzati informatika az államigazgatási informatikának a minisztériumokra és az országos hatáskörű államigazgatási szervekre kiterjedő részét jelenti.

2. A minisztériumokban, valamint a Kormány közvetlen irányítása alatt álló országos hatáskörű államigazgatási szerveknél az államigazgatási informatikának az illető ágazatra kiterjedő koordinációjával, az irányított, illetőleg a felügyelt szervek és intézmények közös informatikai stratégiájának kidolgozásával, annak éves lebontásával és végrehajtásának felügyeletével közvetlenül a közigazgatási vezető alárendeltségébe tartozó informatikai vezetőt kell megbízni, és biztosítani kell ezen feladatok ellátásához szükséges erőforrásokat.

Felelős: miniszterek, országos hatáskörű államigazgatási szervek vezetői
Határidő: 1999. augusztus 30.
 

3. A kormányzati informatikával foglalkozó nemzetközi fórumokon a kormányzat hivatalos képviseletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter vagy az általa kijelölt személy látja el.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Határidő: folyamatos
 

4. Koordinálni kell a kormányzati informatikai rendszerek fejlesztését, működtetését - beleértve az üzemeltetést, a karbantartást és a követő fejlesztést -, a kormányzati szintű adatgazdálkodást, valamint az ezt támogató nyilvántartási rendszerek kialakítását, összhangban az államigazgatás fejlesztését, hatékonyságának növelését szolgáló kormányzati törekvésekkel. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a kormányzati informatika koordinációjával kapcsolatos feladatait részletesen a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Határidő: folyamatos
 

5. Meg kell erősíteni a területi, körzeti és helyi szintű államigazgatási informatika koordinációját, meg kell szervezni ennek országos szintű összehangolását és a kormányzati informatikai koordinációhoz való kapcsolódását, ki kell dolgozni a megvalósítás szervezeti, működési és támogatási koncepcióját.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, belügyminiszter, pénzügyminiszter
Határidő: 1999. június 30.
 

6. A közigazgatási feladatok végrehajtásának tervezésénél biztosítani kell az informatikai háttér kialakításához és működtetéséhez szükséges forrásokat is, és azokat együtt kell tervezni a folyamatokra fordítható keretekkel a végrehajtásért felelő tárcáknál. Ennek részeként biztosítani kell az informatikai tárgyú felhasználások lehetőségét a pénzügyi előirányzatok felhasználásának szabályozásánál.

Felelős: miniszterek, országos hatáskörű államigazgatási szervek vezetői
Határidő: folyamatos
 

7. Az Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) feladatai:

a) az államigazgatás fejlesztésének és a hozzá kapcsolódó informatikai szakterület fejlődésének figyelemmel kísérése, közreműködés a kormányzati döntések megalapozásában, javaslattétel a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az ágazati miniszterek felé az államigazgatás korszerűsítéséhez szükséges informatika fejlesztésekkel kapcsolatos kormány-előterjesztésekre;
b) az államigazgatási informatikához közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó kormányzati előterjesztések előkészítésében való közreműködés, azok véleményezése a központi beruházási és a költségvetési kérdésekre kiterjedően is;
c) a közép- és hosszú távú kormányzati informatikai stratégiai tervek elkészítésében való közreműködés, azok véleményezése;
d) a központi költségvetés, a nemzetközi források és az egyes költségvetési fejezetek államigazgatási informatikai célú előirányzatainak felhasználása során a szükséges összhang kialakítása, a segély- és kölcsönprogramok informatikai vonzatú feladatainak véleményezése;
e) tárcaközi jelentőségű információs rendszerek létrehozásának, a meglevő rendszerek korszerűsítésének koordinálása, szolgáltatásaik széleskörű felhasználásának elősegítése, együttműködésük feltételeinek megteremtése;
f) mintaértékű kormányzati informatikai projektek indítása és végrehajtásuk figyelemmel kísérése;
g) a kormányzati informatikai ajánlások kidolgozása, a kormányzati informatikát érintő szabványok elveinek kialakítása, kidolgozásuk kezdeményezése;
h) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó informatikai eszközök beszerzési folyamatára vonatkozó eljárásrend és ellenőrzési rend kidolgozásában való közreműködés;
i) a kormányzati informatikán belüli kiemelkedő fontosságú részterületek szakmai koncepcióinak kidolgozása és azok megvalósításának figyelemmel kísérése az ITB szakmai bizottságaiban.

8. Az ITB elnöke: a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
elnökhelyettese: a MeH informatikáért felelős helyettes államtitkára
titkára: az elnök által megbízott személy
tagjai: a minisztériumoknak és a közvetlenül a Kormány alá rendelt országos hatáskörű államigazgatási szerveknek az ágazati államigazgatási informatika koordinációjával megbízott vezetői, valamint a tárca nélküli miniszterek képviselői
 

9. Az ITB titkársági feladatainak ellátását a Miniszterelnöki Hivatal biztosítja. A működéséhez szükséges költségek fedezetét a Miniszterelnökség költségvetési fejezetben kell tervezni.

10. Az ITB ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg.

11. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg a kormányzati információs infrastruktúra fejlesztésének PHARE segélyből történő finanszírozásának előkészítéséről szóló 3296/1991. Korm. határozat, valamint az Informatikai Távközlési Kormánybizottságról szóló 1025/1997. (II. 26.) Korm. határozat a hatályát veszti.

 

A közölt kormányhatározat teljes szövege olvasható a MeH honlapján (www.kancellaria.gov.hu , illetve az INFORUM Hírlevélben (1999.07.5.).